Ochrana osobních údajů

Společnost Zajištěné dluhopisy s.r.o. provádí zpracování a ochranu Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Zajištěné dluhopisy s.r.o., Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 08122296, telefon: +420 776 695 226, e-mail: office@aksl.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 313354 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zajištěné dluhopisy s.r.o., Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4, Nusle, telefon: +420 776 695 226, e-mail: office@aksl.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

2.1. Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

2.2. Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, E-mail a Telefonní číslo. 

2.3. V případě některých vybraných služeb (např. právní služby, finanční služby) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, Doručovací poštovní adresu, Datum narození a Bankovního spojení.

 

3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

3.1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Konkrétně se jedná o následující účely: Poskytování právních služeb. Informování o stavu poskytované služby. Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním služeb. Založení osobního účtu na webu. Informování o produktových novinkách na webu. Vaši e-mailovou adresu potřebuje pro splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vašeho dluhopisy, zasílání informace o vývoji dluhopisů v našem portfóliu. 

3.2. Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv svůj souhlas odstranit.

 

4. Jaké osobní údaj sdílíme s třetími stranami

4.1. Některé vybrané služby – právní služby, finanční služby, exekuční služby - realizujeme ve spolupráci se třetími stranami. Dle povahy poskytovaných služeb, tak sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

4.2. Pokud jste si neobjednali žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak jsme žádná data nikomu (žádné třetí straně) nepředali. 

4.3. Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

4.4. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele.

 

6. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

6.1. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: Právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Právo osobní údaje opravit či doplnit. Právo požadovat omezení zpracování. Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech. Právo požadovat přenesení údajů. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

7. Jak využíváme Cookies

7.1. Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

 

8. Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

8.1. Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8.2. Anonymizace osobních údajů. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. Víceúrovňový firewall. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.  Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4.6.2019